Stanovy

1012991_322300267901165_1257559318_n

SK SVĚRÁK, z. s.

Stanovy spolku

Čl. I

Název a sídlo

SK SVĚRÁK, z. s. (dále jen „SVĚRÁK“) má své sídlo v Praze 10 – Vršovice, na adrese Estonská 547/4, PSČ: 101 00. IČO: 04022297.
Anglický ekvivalent jména spolku: SK SVERAK.

 

Čl. II

Účel SVĚRÁKU

Účelem SVĚRÁKU je aktivní trávení volného času a propagace SVĚRÁKU, zejména v oficiálně pořádaných sportovních kláních.

 

Čl. III

Hlavní činnost SVĚRÁKU

Činnost SVĚRÁKU směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. společných tréninků (specializovaně běžecky zaměřených),
 2. společných soustředění (specializovaně běžecky zaměřených),
 3. pravidelnou účastí na běžeckých (event. triatlonových) závodech,
 4. organizování závodu pod hlavičkou SK SVĚRÁK,
 5. propagace aktivit SVĚRÁKU, resp. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů (dále jen „PR“).

  

Čl. IV

Členství ve SVĚRÁKU

 1. Členem SVĚRÁKU může být pouze fyzická osoba starší 18 let. Členství ve SVĚRÁKU vzniká na základě schválení členskou schůzí SVĚRÁKU. Prvními členy SVĚRÁKU se automaticky staly osoby přítomné na ustavující schůzi SVĚRÁKU (2. 5. 2013).
 2. O přijetí nového člena SVĚRÁKU rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.
 3. Člen SVĚRÁKU disponuje zejména právy spočívajícími v:
  1. právu účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
  2. právu volit předsedu SVĚRÁKU a další volené funkcionáře,
  3. právu předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům SVĚRÁKU,
  4. právu účastnit se oficiálních tréninků a soustředění,
  5. právu reprezentovat SVĚRÁK v oficiálních sportovních kláních.
 4. Člen SVĚRÁKU má zejména povinnost:
  1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů SVĚRÁKU,
  2. aktivně hájit zájmy SVĚRÁKU, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy SVĚRÁKU,
  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů SVĚRÁKU a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  4. hradit řádně a včas členské příspěvky, jejichž výši a splatnost stanovuje členská schůze,
  5. pravidelně se účastnit tréninků,
  6. sportovních klání se účastnit v oficiálním dresu SVĚRÁKU.
 5. Členství ve SVĚRÁKU zaniká:
  1. oznámením o vystoupení člena předsedovi,
  2. úmrtím člena, event. jeho prohlášením za mrtvého členskou schůzí,
  3. zánikem SVĚRÁKU,
  4. pravomocným odsouzením za spáchání dolózního trestného činu,
  5. vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní oficiálního tréninku nebo opakovaně i přes napomenutí ze strany orgánu SVĚRÁKU porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem,
  6. zastavením členství.

5a. Vyloučit člena lze výlučně na návrh předsedy dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů Svěráku. Vyloučený člen není oprávněn se opětovně ucházet o členství ve Svěráku, není-li rozhodnuto jinak.

5b.    Člen SVĚRÁKU, který z objektivních důvodů nemůže řádně dostát svým právům a povinnostem dle těchto stanov, oznámí předsedovi zastavení členství. Okamžikem oznámení pozbývá tento člen práv a povinností zejm. dle odst. 3. a 4. tohoto článku. V případě, že objektivní důvody pominou, může člen se zastaveným členstvím zažádat předsedu o zrušení zastavení členství. Předseda žádost předloží na nejbližší členské schůzi. O zrušení zastavení členství rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však pěti hlasy. V případě, že člen se zastaveným členstvím nepožádá o jeho zrušení během 24 měsíců, jeho členství zaniká ve smyslu čl. IV. odst. 5 čísl. 1).

 1. Seznam členů SVĚRÁKU je veřejný a je přístupný na internetových stránkách SVĚRÁKU. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.
 2. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do 30 dnů od potvrzeného ukončení členství.

Čl. V

Orgány SVĚRÁKU

Organizační strukturu SVĚRÁKU tvoří tyto orgány:

 1. členská schůze,
 2. předseda,
 3. tajemník pro sportovní záležitosti,
 4. tajemník pro nesportovní záležitosti,
 5. pokladník,
 6. šéftrenér.

Orgány pod čísl. 2) až 6) jsou volenými orgány.

 

Čl. VI

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem SVĚRÁKU je schůze všech jeho členů – členská schůze (neformálně i „valná hromada“). Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se SVĚRÁKU, zejména:
  1. schvaluje změny těchto stanov,
  2. volí předsedu a odvolává jej,
  3. schvaluje zprávu o činnosti SVĚRÁKU za předcházející rok,
  4. určuje a schvaluje strategický plán SVĚRÁKU a jeho cíle na příští období,
  5. schvaluje nové členy a rozhoduje o vyloučení členů,
  6. schvaluje zrušení zastavení členství,
  7. rozhoduje o zániku SVĚRÁKU.
 2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu SVĚRÁKU.
 3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou SVĚRÁKU podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádají alespoň tři členové SVĚRÁKU. Informaci o konání zasedání členské schůze zveřejní předseda na úřední desce SVĚRÁKU (tzv. FBboard), a to nejpozději čtrnáct dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům SVĚRÁKU návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů SVĚRÁKU. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však pěti hlasy, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.
 6. Člen SVĚRÁKU není oprávněn k hlasování na členské schůzi zmocnit jinou osobu.
 7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen SVĚRÁKU zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. VII

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem SVĚRÁKU, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním SVĚRÁKU.
 2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 12 měsíců. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Ke zvolení předsedou je nutná nadpoloviční většina přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však sedm hlasů.
 3. Předseda je povinen:
  1. svolávat zasedání členské schůze,
  2. vést řádně agendu členské schůze a seznam členů SVĚRÁKU,
  3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  4. jednou za tři měsíce předložit členské schůzi ke schválení strategický plán SVĚRÁKU, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději čtrnáct dní před ukončením platnosti předchozího strategického plánu,
  5. jmenovat závodní výbor a určovat náplň jeho činnosti.

 

Čl. VIII.

Tajemník pro sportovní záležitosti

 1. Tajemník pro sportovní záležitosti je statutárním orgánem SVĚRÁKU, který je oprávněn za něj jednat ve sportovních záležitostech, zejména s ohledem na organizaci závodu pod hlavičkou SK SVĚRÁK.
 2. Tajemník je volen členskou schůzí na dobu 12 měsíců. Tajemník se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Ke zvolení tajemníka je nutná nadpoloviční většina přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však sedm hlasů.

 

Čl. IX.

 Tajemník pro nesportovní záležitosti

 

 1. Tajemník pro nesportovní záležitosti je statutárním orgánem SVĚRÁKU, který je oprávněn za něj jednat v nesportovních záležitostech, zejména s ohledem na PR.
 2. Tajemník je volen členskou schůzí na dobu 12 měsíců. Tajemník se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Ke zvolení tajemníka je nutná nadpoloviční většina přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však sedm hlasů.

 

Čl. X.

Pokladník

 1. Pokladník je statutárním orgánem SVĚRÁKU, který je odpovědný za vedení společného bankovního účtu SVĚRÁKU.
 2. Pokladník je volen členskou schůzí na dobu 12 měsíců. Pokladník se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Ke zvolení pokladníka je nutná nadpoloviční většina přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však sedm hlasů.

 

Čl. XI.

Šéftrenér

 1. Šéftrenér je statutárním orgánem SVĚRÁKU, který je odpovědný za kondiční přípravu členů SVĚRÁKU a vedení společných tréninků a soustředění.
 2. Šéftrenér je volen členskou schůzí na dobu 12 měsíců. Šéftrenér se funkce ujímá den následujícího po dni volby. Ke zvolení šéftrenéra je nutná nadpoloviční většina přítomných členů SVĚRÁKU, minimálně však sedm hlasů.

 

Čl. XII.

Ustanovení společná a závěrečná

 1. Úkoly, organizační záležitosti, práva a povinnosti přímo nespecifikované v těchto stanovách se projednávají analogicky v duchu těchto stanov.
 2. V případě, že není o zvolení orgánu SVĚRÁKU rozhodnuto v 1. kole volby, postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola.
 3. Volební hlasování je tajné. Členská schůze pověří před hlasování skrutátora.
 4. Odbory se připouštějí.
 5. Rozhodnout o zániku SVĚRÁKU je oprávněna výlučně členská schůze hlasy všech členů.
 6. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich podpisu.

 

 

V Praze dne 1.10.2018

Zapsal:                                                                     Ověřil:

………………………………..                                    ………………………………..

Jan Sedláček                                                           Ondřej Píša
předseda                                                         

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *